دانلود مقاله جهش کروموزوم

جدول 2.5 نتيجه براي=4 Nkeep  كروموزو را نشان مي دهد. خوصيات تجمعي كه در ستون 4 استفاده شده اند براي انتخاب كروموزم بكار مي روند. اعداد تصادفي بين صفر و يك به وجود مي آورند. از بالاي ليست شروع مي كنيم ، اولين كروموزم با خصوصيت متراكم بودن كه از داده تصادفي كه از استخر جفت گيري انتخاب شده بالاتر است انتخاب مي شوند. بعنوان مثال ، اگر عدد تصادفيr =  0.577 باشد،‌آنگاه 4<r<0.7 بنابراين Chromosome2 انتخاب مي شود. اگر هر كروموزم باخودش محاسبه شود آنگاه داراي داده هاي زياد تناوبي هستيم. ابتدا بايد اجازه مراودبه آنها داده شود. اين فقط به اين معني است كه در نسل 3 تا از اين نوع كروموزم داريم. دومين مرحله ، به طور تصادفي يك كروموزم ديگر انتخاب مي كنيم. انتخاب دراين ديدگاه به طور طبيعي صورت مي گيرد. سومين مرحله ،‌ يك كروموزم ديگر انتخاب مي كنيم و از همان تكنينك وزني قبل استفاده مي كنيم. روش رتبه بندي وزن كردن . كمي سخت تر از رو جفت گيري كردن از ابتدا به انتها است. جمعيت هاي كوچك قابليت بالايي براي انتخاب كروموزم هاي يكسان دارند. اين قابليت بايد يك بار اندازه گيري شود. ما س …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.